Privacybeleid

Intimate Voices stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op https://www.intimate-voices.eu en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.
De term “gebruiker” verwijst naar elke gebruiker die de site bezoekt of met de site communiceert.

 1. Verwerking van persoonsgegevens
 2. Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Intimate Voices gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
  Persoonsgegevens worden aan de hand van het inschrijvings- of contactformulier op de website geregistreerd.
 3. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
 4. De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers zijn
  • Contactgegevens van de gebruiker kunnen dienen voor de bestelling van tickets of om over onze events te communiceren.
  • Er worden foto’s van onze events (inclusief het publiek) op anonieme wijze genomen.
  • Er worden geen data doorgegeven of verkocht aan derden.
 5. Persoonsgegevens die kunnen verwerkt worden
 6. De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek van de site, Intimate Voices de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: Naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.
 7. Toestemming
 8. Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. De overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
  Elke overeenkomst die Intimate Voices en de gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de gebruiker.
  De gebruiker stemt ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door Intimate Voices verwerkt worden, volgens de hierboven vermelde doeleinden.
  De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.
 9. Bewaartermijn van de persoonsgegevens
 10. De persoonsgegevens van de gebruiker worden bewaard zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiden van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 5 jaar.
 11. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
 12. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven of verkocht.
 13. Rechten van de gebruikers
 14. Intimate Voices garandeert het recht van de gebruiker op:
  • Toegang tot zijn persoonsgegevens.
  • Aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens.
  De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie.
  Gegevensbeschermingsauthoriteit in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 15. Wijziging van het Privacybeleid
 16. Intimate Voices behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 18. Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Intimate Voices.